For ditt lokale vassdrag og miljø

Hva er et elveforum?

Et elveforum er en frittstående organisasjon som arbeider for å ivareta miljøet i og omkring sine lokale vassdrag.

Elveforumene prøver å ha et vidt engasjement som inkluderer bevaring og rehabilitering av naturmiljøet, opplevelsesverdien og de kulturhistoriske verdiene langs vassdragene, selv om hovedfokuset kan variere – alt etter lokale interesser og behov.

De eksisterende elveforumene har gjerne startet opp som elvegrupper som hver har hatt fokus på en enkelt elv eller vassdrag, men som så har samlet seg i et lokalt elveforum med et bredere arbeidsområde. Oslo Elveforum er et godt eksempel i så henseende, hvor det i alt finnes 11 elvegrupper med et spesielt ansvar for hver sin vannforekomst.

Arbeidet er utfordrende på grunn av «kampen om arealene» - men også i utgangspunktet lett fordi det er et solid lovverk som vi kan lene oss til – i tillegg til statlige og regionale føringer. Det finnes mange gode kommuneplaner, som dessverre ikke alltid etterleves. Plan- og Bygningsloven er en miljølov, men praktiseringen er ofte ikke i henhold til lovens intensjoner viser et større forskningsprosjekt.
Stacks Image 8

Bevaring og rehabilitering

Vassdragene våre inneholder en rekke verneverdige verdier. Ikke bare bør god vannkvalitet, biomangfold og sjeldne naturtyper sikres og forbedres, men vi må ha et bredere fokus hvor også kulturminner, særegne landskapsformer og friluftsliv ivaretas.

Vassdragene er livsnervene i norsk natur. De gir liv til en rekke plante- og dyregrupper, både insekter, fisk, fugl og pattedyr. Bekkene er som renseanlegg for vannmiljøet, vegetasjonen tar opp næringsstoffer på avveie og de filtrerer vekk partikler som ellers ville tilslamme elver og innsjøer. Vegetasjonsbeltet i strandsone er sentral i å redusere erosjon og redusere konsekvensene av flom.

Elvene er viktige leveområder for både fisk og fugl. Særlig er kantvegetasjonen og deltaene med sine våtmarksområder viktige for en rekke fuglearter, og her kan vi også finne spesielt tilpassede vegetasjonstyper.

Vassdragene har tidlig blitt utnyttet av mennesker, først for fiske og fangst, deretter for andre formål som transportårer, drift av møller og sager, og produksjon av elektrisk kraft. En rekke kulturminner og kulturlandskap med store verneverdier er derfor knyttet til vassdragene våre.
Stacks Image 27

Utfordringer

Vassdragene våre er påvirket av en rekke forskjellige inngrep og påvirkninger, og det samlede trykket fra disse kan være svært uheldig.

Kampen om arealene og bygging av bolig, næring, veier og annen infrastruktur reduserer den naturlige kantsonen og flomområdet.

Reguleringer, endring av elveløp og bekkelukninger er store fysiske inngrep som kan endre vassdragenes karakter totalt.

Forurensinger som landbruksavrenning og miljøgifter påvirker det kjemiske miljøet og forringer levevilkårene for planter og dyr.

Klimaendringene med mildere vintre og mer intense nedbørsperioder påvirker vannføringen i elver og bekker, forårsaker hyppigere flommer og økt erosjon langs vassdragene.

Nedbygging av kantsoner og fjerning av kantvegetasjon bryter opp sammenhengende leveområder for fugl og vilt, og reduserer næringsgrunnlaget for en rekke bunndyr og fisk.

Gamle kulturminner forfaller og går tapt for kommende slekter såfremt de ikke aktivt pleies og ivaretas.
Stacks Image 29