For ditt lokale vassdrag og miljø

Stacks Image 258

Hvordan etablere et elveforum?


Forarbeidet til dannelsen av foreningen kan gjøres av et interimstyre, som er midlertidig styre oppnevnt blant interesserte.

Forut for etableringen av elveforumet må initiativtakerne ha et klart formål for foreningen og en oversikt over viktige saker som styret ønsker å jobbe for. Disse må nedfelles i foreningens vedtekter.

Videre bør organisasjonsstrukturen fastsettes med definerte arbeidsoppgaver til styret og eventuelle medlemmer. Man bør også ha identifisert noen langsiktige og kortsiktige oppnåelige mål.

Rekruttering av medlemmer til styret og valgkomite er en viktig jobb. Et relativt stort styre vil kunne sikre en bred kunnskapsbase, kontinuitet og tilstrekkelig folk til å jobbe med relevante saker. Møter med kommunen og utbygger kan i noen elvefora utgjøre en viktig del og derfor bør flere ha mulighet til å stille i møter på dagtid. Direkte kontakt med utbyggere i alle faser er en nøkkel til suksess.

God kunnskap til kommunens saksbehandlingsrutiner, bruk av teknisk saksarkiv og kommunens avanserte kartsystem er svært nyttig for å bidra med innspill både før høring, i høringen og eventuelle klager i etterkant.

God media- og datakunnskap er nyttig kompetanse for styre, og enkel drift av hjemmesider er kunnskap som relativt lett kan opparbeides. Det viktigste her er å bruke siden jevnlig for å holde kunnskapen vedlike.

Forslag til vedtekter og organisasjon lages. Et eksempel på vedtekter finnes her.

Lokalmedia kontaktes for å spre informasjon om etablering og trekke flest mulig til et stiftelsesmøte. Et foredrag ved en sentral/kjent person bør inkluderes som trekkplaster til stiftelsesmøte.

Etabler kontakt med en eller flere journalister i lokalmedia kan være nyttig. Ved å sende inn bilder og informasjon – så kan en journalist bearbeide og løfte saken. Start en systematisk innsamling av gode lokale bilder som kan brukes ved innlegg på Facebook, innlegg i avis og som blikkfang på hjemmeside.

Forbered en søknad til kommunen om bidrag til oppstart og startkapital for elevforum. Det er ikke vanlig at kommuner gir årlig driftskapital til denne type organisasjoner, men dette bør sjekkes med kommunen i forkant av stiftelsesmøtet.

Støtte til spesifikke prosjekter er det imidlertid flere muligheter fra kommunen, forsikringsstiftelser, bankstiftelser og Miljødirektoratet.

Jevnlig rydding av søppel langs visse strekninger av vassdrag kan være en mulig inntektskilde fra kommunen.

Åpne forummøter ca. 3 ganger i året på et sentralt sted anbefales - med gode foredrag som kan trekke nye personer til miljøet.

Elveturer – for eksempel i samarbeid med lokale turlag – kan også trigge engasjement og støtte for bevaring av vassdragsmiljø.

Deltagelse på bygningsrådsmøter, kommunestyremøter, samtaler med politikere, ha stand, delta på mange arena kan gjøre formidling og gjennomslag bedre.

Samarbeid med elveforum i samme fylke med tanke på kontakt, og opprett dialog med Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

Vurder medlemskap i Norsk Vannforening. Foreningen arrangerer mange rimelig, relevante fagtreff og seminarer – som streames.
Stacks Image 296

Stiftelsesmøte


En organisasjon eller forening blir dannet på et stiftelsesmøte. På dette møtet samles de som står bak organisasjonsidéen og andre interesserte som kunne tenke seg å være med på oppstarten. Til stiftelsesmøtet må det utarbeides forslag til vedtekter for foreningen. Her bør det inn forslag om:

  • Navn
  • Formål til foreningen
  • At foreningen er en egen juridisk person med begrenset gjeldsansvar
  • Medlemmer og evt. kontingent
  • Årsmøte og evt. ekstraordinært årsmøte
  • Vedtektsendring
  • Valg og stemmerett
  • Styre
  • Oppløsning, sammenslutning og deling

På stiftelsesmøtet velges styre, og vedtekter, budsjett og handlingsplan diskuteres og godkjennes. Deretter kan foreningen registreres i Brønnøysundregisteret.

Les mer om foreninger og Brønnøysundregisteret her.
Stacks Image 275

Veiledere


Til hjelp for frivillighetsarbeidet i Norge er det utarbeidet flere veiledere for start og drift av organisasjoner. Et søk på internett kan være til stor hjelp.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. På deres hjemmeside gis det god veiledning for start av organisasjoner.

Særlig er Organisasjonshåndboka fra Frivillig Norge en verdifull ressurs. Her gis det konkrete tips og råd til hvordan man kan starte og drive en frivillig organisasjon på best måte. Boka tar blant annet for seg stiftelsesmøte, vedtekter, økonomi, søknadsskriving, registrering i Brønnøysundregisteret, årsmøte, styre og kommunikasjon.

Andre nyttige lenker er:
Altinn.no: Starte og registrere en forening
Brreg.no: Lag og foreninger
Batteriet.no: Etablere en organisasjon

Ikke minst kan du få råd om hvorledes et elveforum kan startes og driftes gjennom NorElv eller andre etablerte elveforum. Ta kontakt!