For ditt lokale vassdrag og miljø

Stacks Image 78
Miljøvernlovgivningen
Da miljøpolitikken og miljøforvaltningen er såvidt sektorovergripende, sikres miljøretten gjennom et sett av ulike lovverk og forskrifter.

Under finner du omtaler og lenker til et utvalg lover og forskrifter som er relevante for forvaltningen av vann og ressurser knytter til akvatisk miljø.
Vannressursloven
Denne lov har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.

Begrepet «forvaltning» er her brukt i vid betydning. Det omfatter utnyttelse av vannressursene til ulike formål, for eksempel kraftproduksjon og drikkevann, men også vern og opprettholdelse av naturlige prosesser og biologisk mangfold knyttet til vassdragene. I dette ligger det at målene som loven skal ivareta, også må sikres på lang sikt. Forvaltere er i vannressurslovens forstand både offentlige myndigheter og den enkelte bruker og eier av vassdraget.

Kilde: nve.no

Viktige paragrafer her er:

§ 5. (forvalteransvar og aktsomhetsplikt)
Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser.


§ 7. (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)
Ingen må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel i denne lov.
...

§ 11. (kantvegetasjon)
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.

Forvaltningsloven
regulerer saksbehandling og vedtak fattet av de fleste statlige eller kommunale forvaltningsorganer.

Når en kommune eller et annet forvaltningsorgan gjør vedtak som påvirket naturen, kan du som miljøverner kreve veiledning og innsyn i viktige dokumenter.

Selv om dette ikke uttrykkes eksplisitt styrer forvaltningsloven hver dag en mengde offentlige organers saksbehandling og deres forhold til miljøorganisasjoner og andre interesserte. For den som skal forholde seg til og kommunisere med offentlige organer er det viktig å være oppmerksom på at det kan stilles lovbestemte krav til hvordan saksbehandlingen skal foregå.

Kilde: Miljojuss.no
Vannforskriften
Dette er kanskje det viktigste verktøyet i vannforvaltningen. Hovedformålet med forskriften er å sikre at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Det setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre god miljøtilstand, skal det gjøres tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

Les mer på Vannportalen.no.
Plan og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Formålene er særlig å fremme bærekraftig utvikling, samordne offentlige oppgaver, sikre at byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen, og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig med bl.a. muligheter for medvirkning.

Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private, og på hva eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine.

Kilde. Wikipedia.no
Naturmangfoldloven
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
Forurensningsloven
Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Loven setter et generelt forbud mot forurensende utslipp, men åpner samtidig for at virksomheter kan søke miljømyndighetene om utslippstillatelse. Når myndighetene gir slike tillatelser er det vanlig at de blir gitt på visse vilkår. Store deler av transportsektoren er unntatt fra lovens bestemmelser.

Loven har to viktige forskrifter: forurensingsforskriften som angir grenseverdier for hva som er tillatt og forbudt , samt avfallsforskriften som regulerer behandlingen av avfall.
Lakse- og innlandsfiskeloven
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.
Miljøinformasjonsloven
Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.
Motorferdselloven
Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.