For ditt lokale vassdrag og miljø

Digitale karttjenester

Brukervennlige og effektive digitale karttjenester er til stor nytte i arbeide med forvaltning av vannmiljøet. Her gir vi en kort omtale og pekere til noen av de viktigste og allment tilgjengelige tjenestene.
Statens kartverk er en norsk statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kartverket forvalter en nasjonal infrastruktur av geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon.

Dette skjer blant annet gjennom Norge digitalt, hvor kommuner og store offentlige geodataprodusenter og -brukere samarbeider.

Kilde: Kartverket
Stacks Image 121
Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge. Her kan brukere av kartdata søke etter og få tilgang til det som er tilgjengelig av slik informasjon.

Geonorge er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet informasjon.

Geonorge har en stor kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata.

Kilde: Geonorge
Stacks Image 115
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. De skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene etter vannforskriften, og skal ha oversikt over fysiske påvirkninger, miljøforhold, bruksinteresser og virkninger av klimaendringer.

NVE har en rikholdig kartkatalog og flere av tjenestene her inneholder svært nyttige verktøy for en miljørettet forvaltning av vassdragene. Av disse bør nevnes:

NVE Atlas: inneholder tematiske kartdata og er etatens hovedkarttjeneste på internett

NEVINE: karttjeneste der du kan beregne nedbørfelt, feltparametere, flom- og lavvannsindekser for et fritt valgt punkt i vassdraget.

Vann-Nett Portal: kartløsning for gjennomføringen av vannforskriften i Norge (EUs vanndirektiv). Inneholder mye data på biologisk og kjemisk tilstand i vassdragene.

Kilde: NVE, Wikipedia
Stacks Image 138
Stacks Image 145
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi.

NIBIO tilbyr forskjellige kart over Norges arealressurser.

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett. Les mer om Kilden her.

Gårdskart er skreddersydd for forvaltning, eiere og leiere av landbrukseiendommer. Mange i kommunal landbruksforvaltning bruker Gårdskart som sitt primær-verktøy. Spesielt de som arbeider med jordbrukssaker.

Kilde: NIBIO
Stacks Image 127
Stacks Image 149
Historiske elver og bekker
Web-baserte kartløsninger for visning av historiske elver og bekker er laget for Oslo og Bærum kommuner. Dette er eksempler til etterfølgelse for flere byer og kommuner hvor elver og bekker har blitt lukket og lagt i rør som følge av tidligere tiders tvilsomme praksis i forvaltningen av vannmiljøet. Erkjennelsen at dette i svært mange tilfeller var et feilgrep har lokale myndigheter tatt inn over seg. Programmer for gjenåpning av lukkede vassdrag og en bedre forvaltning av overflatevann og flomvann finnes derfor nå i mange kommuner.

Oslo kommune: Historiske elver og bekker
Bærum kommune: Historiske vassdrag
Stacks Image 160