For ditt lokale vassdrag og miljø

Her finner du lenker og beskrivelser av ressurser av interesse for elveforumer og elvevenner.
Stacks Image 53

Hvordan starte et elveforum?

Se vår egen hjemmeside for tips!
Stacks Image 62
Phlegm: "Elysium" (2017)
Photo: VisitOSLO/Didrick Stenersen
Offentlig miljøforvaltning er dels sektorovergripende og opererer på ulike forvaltningsnivåer — alt fra departementer med sine direktorater og underliggende etater, til fylkesmenn og fylkeskommuner, og ned til lokalt kommunalt nivå.

På denne siden finnes en liste med beskrivelse og lenker til viktige etater og ressurser i offentlig miljøforvaltning.

Stacks Image 73
Da miljøpolitikken og miljøforvaltningen er såvidt sektorovergripende, sikres miljøretten gjennom et sett av ulike lovverk og forskrifter.

Miljørett i snever forstand omfattes av «miljøvernlovgivningen» som spesifikt regulerer bruken av natur og beskytte miljøet.

I vid forstand omfatter den prinsipper og regler som bidrar til å ivareta miljøhensynet i hele rettssystemet, både innenfor og på tvers av den enkelte lov.

På denne siden finnes omtaler og lenker til lover og forskrifter som er relevante for forvaltningen av vann og ressurser knytter til akvatisk miljø.