For ditt lokale vassdrag og miljø

Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer


Vannforeningen: Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer
Flere vannforekomster er under sterkt press. Miljøhensynet står sentralt i utbygging av veier, jernbane og så videre. Utbyggingsprosjektene vil i større eller mindre grad påvirke vannforekomstene.

Avrenningen av vann fra tunellmasser til sårbare vannforekomster kan føre til tap av vannlevende organismer hvis ikke tilstrekkelig med avbøtende tiltak settes inn.

I de kommende årene generes et betydelig masseoverskudd fra flere av de store samferdselsprosjektene som skal håndteres ressurs- og miljøfaglig forsvarlig. Dette synes ikke i tilstrekkelig grad å være koordinert mellom utbyggere, kommunen og nasjonale myndigheter og kan utgjøre en risiko for vannmiljøet.

Eksempler på store infrastrukturprosjekter blir presentert med hovedvekt på utfordringer og tiltak for å beskytte vassdrag og sjø i anleggsfasen. Viktig er også hvordan tiltaksarbeidet på miljøsiden koordineres og samhandles mellom utbygger og entreprenør for å sikre at prosjektet blir gjennomført etter plan.

Fagtreffet blir streamet.

Finn frem:
Adresse: Kronprinsens gate 17, Oslo. Rom: Tekna studio, 4. etg
Mandag 25. november kl. 1200 – 1600. Ingeniørenes Hus, Oslo.
Foto: Terje Bøhler