For ditt lokale vassdrag og miljø

Verner 13 nye våtmarksområder i Tyrifjorden og tilhørende elver

Tyrifjorden
Foto: Stig Sunde/Wikimediea Commons.

– De store grunne vikene i Tyrifjorden er viktige raste- og næringsområder for en rekke fuglearter. Her finner vi noen av Norges aller viktigste områder for våtmarksfugl. Verneområdene er også levested for sjeldne og sårbare plantearter. Gjennom vernevedtaket sikrer vi en rekke nasjonalt og internasjonalt viktige naturområder for framtida, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I alt blir 13 områder vernet, og de omfatter 7 naturreservat og 6 biotopvernområder på til sammen 21,4 km². Både grunne viker og våtmarksområder i Tyrifjorden, og tre områder i elvene Årdalselva, Storelva og i utløpselva Drammenselva omfattes av verneplanen.

Her finner vi viktige hekkeområder, overvintringsområder, og raste- og matplasser for fugler på vår- og høsttrekk. Verneområdene er også levested for en rekke sjeldne og sårbare plantearter i strandsone og på sump- og myrareal. I tillegg finnes det naturtyper, som evjer, grunne viker, rike kulturlandskapssjøer, kroksjøer og meandrerende elver innenfor verneområdene

Kilde: Klima og Miljødepartementet